logo


คณะทำงานโครงการศึกษากระบวนการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมอันตรายในพื้นที่ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคตะวันตกของประเทศไทย  เครือข่ายเพื่อนตะวันออก  วาระเปลี่ยนตะวันออก และเครือข่ายป[อ่านต่อ...]
บรรณาธิการ: สมพร เพ็งค่ำ ผู้เขียน: เดชรัตน์ สุขกำเนิด /เกื้อเมธา ฤกษ์พรพิพัฒน์ จัดพิมพ์:  สช. “..หนังสือเล่มนี้ถูกจัดทำขึ้นด้วยหวังว่าจะเป็นตัวตั้งต้นในการจุดประเด็นให้ภาคส่วนต่างๆ[อ่านต่อ...]
ส่วนหนึ่งของบทสนทนาของ รศ.ดร.เรณู เวชรัตน์พิมล คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร และ ดร. อนุชาติ ปาละกวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม กฟผ. ในเวทีสาธารณะตอน ”ถกถ่านหินโ[อ่านต่อ...]
ภาพบรรยากาศ เวทีพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน “การจัดการขยะพิษอุตสาหกรรมตามกฎหมายของชุมชน” 9 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมไมด้า นนทบุรี              [อ่านต่อ...]

Loading...
Loading...