logo


นพ.ชูชัย ศุภวงศ์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.)ได้สัมมนาเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะและทิศทางการปฏิรูปประเทศ โดยมีสาระน่าสนใจ ดังนี้ &[อ่านต่อ...]
ภายหลังเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2553 รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะได้เชิญผู้ใหญ่ของบ้านเมืองสองท่านที่ได้รับความเคารพนับถือมาดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการ[อ่านต่อ...]

Loading...
Loading...