logo


เดินหน้าใช้พลังงานฟอสซิลที่แม่เมาะ  ประเทศไทยเริ่มสนใจพลังงานหลังมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ ไม่ว่า การคมนาคมระบบราง  โรงงานปูนซิเมนต์ ไฟฟ้าใช้ตามบ้านเรือน ตลอดจนอ[อ่านต่อ...]

Loading...
Loading...